Polityka prywatności Sklepu internetowego KRYKIHOKI www.krykihoki.pl

1.Administratorem danych jest Agnieszka Bratek wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą "Krykihoki Agnieszka Bratek" w Jedlinie z siedzibą przy ul. Wiślanej 4 (43-220 Jedlina), posiadająca NIP 6462880576 – zwany dalej „Krykihoki Agnieszka Bratek”. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:

 • dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 • przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez „Krykihoki Agnieszka Bratek” w związku z korzystaniem z serwisu www.krykihoki.pl, wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;
 • administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

3. „Krykihoki Agnieszka Bratek” przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisu www.krykihoki.pl. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim „Krykihoki Agnieszka Bratek” przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne. 

5. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów „Krykihoki Agnieszka Bratek” lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie „Krykihoki Agnieszka Bratek” oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.

6. Polityka prywatności” określa :

 • cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,
 • sposób przetwarzania danych osobowych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,prawa Klienta związane z ochroną jego danych osobowych.

7. Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:

 • dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym „Krykihoki Agnieszka Bratek” lub z wykorzystaniem serwisu www.krykihoki.pl,
 • świadczenia usług,
 • członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach organizowanych przez „Krykihoki Agnieszka Bratek”,
 • udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
 • korespondencji z „Krykihoki Agnieszka Bratek” lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem,systemu monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym stosowanego przez „Krykihoki Agnieszka Bratek”, który rejestruje wizerunek Klienta.

8.  Strona internetowa www.krykihoki.pl może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. „Krykihoki Agnieszka Bratek” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.

         9.  "Krykihoki Agnieszka Bratek” może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Sklepu, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania „Krykihoki Agnieszka Bratek” może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.

rejestracja do serwisu www.krykihoki.pl, korzystanie ze strony internetowej – pozyskiwane od Klienta

 • - dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • - dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
 • dokonywanie zakupów w serwisie www.krykihoki.pl,
 • przeglądanie strony internetowej, korzystanie z aplikacji mobilnych - pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł
 
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • - dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
 • - dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. rodzaj towarów, cena, sposób zapłaty);
 • - dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnych oraz o oglądaniu reklam, w tym bannerów reklamowych lub linków zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów;
 • - dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do serwisu www.krykihoki.pl (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,
 • inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),
 • dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się);
 • realizacja prawa do odstąpienia od umowy - pozyskiwane od Klienta
 
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
 • realizacja procedury reklamacyjnej - pozyskiwane od Klienta
 

- dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

- nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

- dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

korespondencja z „Krykihoki Agnieszka Bratek” lub inna forma wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem, udział w promocjach, konkursach, ankietach - pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł

- dane osobowe podawane przez Klienta za każdym kontaktem (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie;

- dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, wysyłanych przez „Krykihoki Agnieszka Bratek" do Klienta, w tym wszelkie łącza w nich zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy wiadomości została otwarta);

- informacje przekazane przez Klienta w ramach udzielonych odpowiedzi;

obecność w sklepie stacjonarnym „Krykihoki Agnieszka Bratek”

- dane zawarte w nagraniach zawierających wizerunek Klienta rejestrowanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w systemie informatycznym Sklepu z podaniem z datą i godziny obecności Klienta;

9. Dane osobowe są przetwarzane przez „Krykihoki Agnieszka Bratek” wyłącznie:

w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),

dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),

dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),

na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.

 

cel przetwarzania danych osobowych

 

udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez „Szał dla Plastyków” lub świadczonych przez niego usług poprzez::

- zarządzanie kontami Klienta;

- zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów,

reklamacjami oraz odstąpieniami;

- zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych

oraz miejsc dostawy/odbioru.

- realizowanie umowy - bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług;

- zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ;

- prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

zarządzanie i usprawnianie strony internetowej www.krykihoki.pl używającej plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności oraz zapewnienia wygody Klienta Niektóre pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Można wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom standardu i komfortu korzystania ze strony.

- prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

 

 

 

zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty „Szał dla Plastyków” w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.

prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu korzystania z serwisu www.krykihoki.pl, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystać ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ich korzystania.

prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci, w tym zakupów robionych w sklepie internetowym w celu spersonalizowane oferty i świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb Klienta.

- prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych, mediach społecznościowych) dot. oferty i działania „Krykihoki Agnieszka Bratek” poprzez wykorzystanie danych osobowych do badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów, udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług).

- zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez „Krykihoki Agnieszka Bratek”

 

- prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

 

rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub „Krykihoki Agnieszka Bratek” w zakresie świadczonych przez niego usług.

 

- zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa

- prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

- szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania obowiązku prawnego

stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

prawnie uzasadniony interes „Krykihoki Agnieszka Bratek”

Prawnie uzasadnionym interesem „Krykihoki Agnieszka Bratek” w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

 • zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Sklep;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek” nowych towarów i usług;
 • obsługa i utrzymanie konta Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty „Krykihoki Agnieszka Bratek” do ich potrzeb;
 • ochrona i wspieranie działalności „Krykihoki Agnieszka Bratek”, pracowników, Klientów;
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom, w tym na szkodę  „Krykihoki Agnieszka Bratek”;
 • rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek”.

10.   „Krykihoki Agnieszka Bratek”może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorom - wyłącznie w następujących przypadkach:

 • jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw  „Krykihoki Agnieszka Bratek”;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych partnerom i dostawcom usług, którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.

12.  „Krykihoki Agnieszka Bratek” udostępnia partnerom i dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.

13.  „Krykihoki Agnieszka Bratek” zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek” procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.

Wprawdzie  „Krykihoki Agnieszka Bratek” stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.

15.  „Krykihoki Agnieszka Bratek” oraz jego partnerzy i dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” - w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

16.  „Krykihoki Agnieszka Bratek” może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:

 • pliki niezbędne do działania serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
 • pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym korzystania z reklamy internetowej. Informacje te pozwalają m.in. oceniać „Szał dla Plastyków” zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz skuteczność internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone. Używane pliki cookies służą także do pomiaru skuteczności wiadomości marketingowych Sklepu, poprzez informowanie, czy Klient otworzył, marketingową wiadomość e-mail, którą otrzymał;
 • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują,w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła. Informują także, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, w tym do informowania Sklepu o tym, czy podczas korzystania z niej pojawiają się komunikaty o błędach. Pliki cookies tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
 • pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub współpracujących z nim partnerów lub dostawców usług na stronach internetowych innych podmiotów i przy użyciu mediów społecznościowych, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Te pliki cookie mogą zbierać informacje zachowaniach Klienta w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii zakupów Klienta lub zawartości jego koszyka. Oznacza to, że można zobaczyć reklamy Sklepu zarówno na jego stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych podmiotów, a na jego stronie internetowej mogą być również wyświetlane reklamy innych podmiotów.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest, Instagram), z których korzysta Klient z serwisem www.krykihoki.pl.

17. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek”, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Ponadto Klient posiada prawo do

 • żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek”, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;
 • żądania ograniczenia przetwarzania -  „Krykihoki Agnieszka Bratek” może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;
 • żądania usunięcia danych -  „Krykihoki Agnieszka Bratek” może usunąć dane osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek”;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez  „Krykihoki Agnieszka Bratek” lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu 570419753 lub adresem poczty elektronicznej czesc@krykihokipl. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

19. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  „Krykihoki Agnieszka Bratek” nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

20. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.